شهردار آینده میامی بومی است یا غیر بومی؟

چاپ

به گزارش میامی نیوز، سید حسن موسوی با اشاره به وظایف شوراها بیان کرد:شوراها در حکم پارلمان محلی اند و از شــأن نظارت بر همه امور شهرداری ها از جمله انتصاب ها برخوردارند.
وی در پاسخ به مهم ترین خواسته شورا از شهردار آینده اینگونه پاسخ داد: شهردار باید گوش به فرمان شورای شهر باشد زیرا شورا مسئول عملکرد مثبت و منفی شهرداران است.
موسوی انظباط کاری را دیگر اولویت انتخاب شهردار دانست و بیان کرد:ساختار مدیریت شهری در شهر میامی بعد از گذشت بالغ بر ۲ دهه هنوز رنگ و لعاب قجری و بی انظباطی دارد و شخصی که به عنوان شهردار انتخاب میگردد باید نظم مدیریتی داشته باشد.

عکس تزئینی است

سخنگوی شورای شهرمیامی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در عرصه های سیاسی و اجتماعی بیان کرد:با برنامه ریزی و استفاده بهینه از توانمندی های جوانان می توان مدیریت شایسته ای را رقم زد جوانان امروز میامی در حال از دست دادن آخرین رمق های امید خود هستند و برای پیشرفت میامی باید به سمت عموم جوانان حرکت کرد.
موسوی در خصوص انتخاب داوطلب بومی برای تصدی مدیریت شهری میامی افزود: متاسفانه تا کنون هیچ برنامه ای از طرف داوطلبان بومی، جهت تصدی مدیریت شهری ارائه نشده است و تصدی مدیریت شهری سمتی نیست که به فردی تعارف زد و باید برای رسیدن به آن جنگید و برنامه ارائه داد و شهردار آینده بر اساس برنامه محوری انتخاب می شود.