شهردار میامی جارو به دست شد

چاپ

میامی نیوز- صبح امروز محمدصادقی،شهردار میامی طی بازدید از بلوار سفیر ومیدان امام رضاعلیه السلام، برای ساعتی جارو بدست شد و به همکاران پاکبان خود کمک کرد.
شهردار میامی در گفتگو با خبرنگار میامی نیوز گفت:مردم این رفتار را به عنوان یک حرکت مثبت ارزیابی کرده و انجام این گونه حرکت هاباعث ارتقاء سطح فرهنگ همیاری و دیگریاری در شهرستان خواهد شد.
باید اضافه کنیم، اینگونه خدمات و اقدامات فرهنگی مناسب که باعث افزایش حس همیاری و هم ذات پنداری بین کارمندان و مسئول اجرایی هر دستگاه به ویژه شهرداری می شود، می تواند بر افزایش نشاط و رضایت شغلی تاثیر مثبت داشته باشد و این امر موجب بهبود خدمت رسانی به مردم در ادارات می شود.