خبرنگاران میامی نیوز

صاحب امتیاز ومدیر مسئول:رضا مهدیان

سردبیر:محمدآقایی

دبیراجتماعی:ایمان  نوری

دبیر سیاسی:سعید منصوری

دبیر فرهنگی:علی مهدیان

عکس:مجید مقدسی

بانوان:نرجس نوروزی